Home
Tekstverwerking
Agendabeheer
Uitwerken verslagen en rapporten
Verzorgen presentaties
Organiseren
Adressenbestanden
Verzorgen van mailingen
Administratie
Nieuws
Contact opnemen
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Secretariaat Van Blijderveen: opdrachtnemer die bedrijfsmatig secretariële ondersteunende werkzaamheden verricht in de meest ruime zin van het woord;
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten terzake van de door Secretariaat Van Blijderveen verleende diensten tussen opdrachtgever en Secretariaat Van Blijderveen , tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Een overeenkomst omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
  - een vermelding van het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen;
  -de prijs voor de werkzaamheden;
  -de betalingswijze.
  De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door opdrachtgever bevestigt Secretariaat Van Blijderveen langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste € 45,-. Bij niet betaling is Secretariaat Van Blijderveen voorts gerechtigd tenminste € 12,- administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Secretariaat Van Blijderveen behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct op te schorten wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
 4. Secretariaat Van Blijderveen is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen. Secretariaat Van Blijderveen is nimmer gehouden gevolgschade te vergoeden. Secretariaat Van Blijderveen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook voor nalatigheden, typefouten e.d. alsmede ten gevolge van storingen in de door Secretariaat Van Blijderveen gebruikte apparatuur. De aansprakelijkheid van Secretariaat Van Blijderveen bedraagt maximaal het bedrag dat als vergoeding in de verstrekte opdracht is overeengekomen. Secretariaat Van Blijderveen is nimmer gehouden een hoger bedrag terzake van schade te voldoen dan de verzekeraar aan Secretariaat Van Blijderveen uitkeert. Per opdracht of, wanneer de verzekeraar van Secretariaat Van Blijderveen een lager bedrag uitkeert, maximaal het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
 5. Indien het niet nakomen van de verplichtingen door Secretariaat Van Blijderveen te wijten is aan overmacht waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend wordt gerekend storingen in de apparatuur c.q. de stroomtoevoer c.q. in de software is Secretariaat Van Blijderveen niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.
 6. Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Secretariaat Van Blijderveen ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
 7. Secretariaat Van Blijderveen verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.
 8. De werktijden van Secretariaat Van Blijderveen zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.
 9. Secretariaat Van Blijderveen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Secretariaat Van Blijderveen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 10. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 
 
Design & realisatie: Van Suilichem Communicatie